Avslutade projekt.jpg

Avslutade projekt

Läs mer om våra avslutade projekt.

                                                 

 

 

Företagslyftet i Väst är nu avslutat. Projektet syftade till att genom att erbjuda behovsprövade utbildningar att anställda inom industrin skulle bli bättre rustade inför framtidens utmaningar. Företagen fick stöd i att identifiera nuvarande och framtida kompetensbehov och hjälp att lägga upp individuella utbildningsplaner.

Strategisk kompetensförsörjning

Att planera för vilka kompetenser vi behöver för att klara framtidens utmaningar blir allt viktigare. Det handlar om att ha rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid. Deltagande företag kommer att få stöttning i att se över sina arbetsätt kring kompetensförsörjning och projektet har tillgång till en rad verktyg som kan komma till användning. 

Flexibelt 

För att anpassa utbildningarna efter företagens olika förutsättningar erbjuder projektet så kallade flexibla lärformer. Det innebär till exempel att aktiviteter läggs efter arbetstid, eller kring ett skiftbyte och i lokaler som finns i närheten, vilket gör det enklare för företagets medarbetare att delta. Lärande i nätverk, coachning och effektiva pedagogiska verktyg som simuleringar och e-learning används också i projektet.

Fokus på lärandet

Som deltagande företag ska ni lägga ert fokus på läraktiviteter medan projektet tar hand om det praktiska runtomkring. Därför eftersträvar vi att minimera deltagarnas administrativa tid i projektet. Ni utser en administratör som ansvarar för att göra beställningar av kurser via projekthemsidan samt anmäla och avanmäla kursdeltagare.

För industrin i Västsverige

Deltagande företag är 55 industriföretag i Västra Götaland och Halland. Totalt räknar vi med att cirka 7000 personer kommer att delta i projektets olika läraktiviteter. Projektet är finansierat av Europeiska Socialfonden och deltagande företag medfinansierar genom den tid de lägger ner i projektets olika aktiviteter. Företagslyftet i Väst genomförs i samverkan mellan Göteborgs Tekniska College (GTC) samt Industriellt Utvecklingscenter Halland (IUC).

Jämställdhet och icke-diskriminering

Företagslyftet i Väst strävar efter jämställda och icke-diskriminerande arbetsplatser och för de företag som behöver stöd inom detta område kan vi erbjuda expertkunskap för att upprätta och arbeta med en jämställdhetsplan.