Avsiktsförklaring

Erbjudande från IUC Halland! Delta i programmet ”Kompetens för framtidens industriföretag”

Avsiktsförklaring

Deltagande företag

Ange lite information om ditt företag.

Vilka utmaningar står ni inför för att bibehålla/utveckla er konkurrenskraft?

På lång sikt (3-5 år)

Vilka utmaningar står era medarbetare inför för att bibehålla/utveckla sin anställningsbarhet?

På vilket sätt skulle ert deltagande i ett ESF projekt kunna hjälpa ert företag att nå era mål

Programkriterier att ta hänsyn tillI

Programkriterier att ta hänsyn tilI förslaget till det nya Socialfondsprogrammet är de gemensamma utgångspunkterna för programområdena:
• Jämställdhetsintegrering
• Tillgänglighet för personer med funktionshinder
• Hållbar utveckling, likabehandling och icke-diskriminering
• Transnationalitet

Ange om ditt företag uppfyller dessa kriterier.