Header-Marknadslyftet2.jpg

Vad säger forskningen?

Tillväxtintention, Nätverkskapacitet och Organisatoriskt Stöd är det som forskningen kring EO (Entrepreneurial Orientation) visar är förutsättningar för tillväxt för SME företag.

Att jobba med EO i Marknadslyftet och under utvecklingsdagarna, är ett sätt att tillgängliggöra den forskning som finns kring tillväxt för SME företag. Det är ofta svårt för forskningen och SME företag att hitta arenor att mötas på, men detta är ett sätt att möjliggöra för företagen att ta till sig det som forskningen visar, och ett sätt för forskningen att nå SME företag. När vi jobbar evidensbaserat, leder det till det till följande mervärden för företagen:

  • Kunskapshöjd, där det är centralt att företagen verkligen får en kunskaps- och kompetensinjektion genom de konsulter och föreläsare som involverats i projektet. 

  • Flexibilitet och individanpassning, vilket innebär att det inom projektets ramar finns ett utrymme för varje det enskilt företag att utvecklas utifrån sina egna behov. Projektet utgår ifrån företagets förutsättningar för att fungera framgångsrikt.

  • Grupprocesser och gruppdynamik som kan skapa mervärden i programmen. Ett stort potentiellt mervärde är att företagen kan både inspirera och lära av varandra.

Jonas Gabrielsson, professor i företagsekonomi på Högskolan i Halmstad har hjälpt till i urvalet av företag till Marknadslyftet, och intresset från företag att medverka har varit stort. Jonas menar att det svåraste normalt sett är ”att få in enkätsvaren från företagen, enkäter brukar hamna längst ner i mailboxen”, men under arbetet med att ta ut kandidater till Marknadslyftet svarade alla företag utan några fåtal inom utsatt tid. Efter en påminnelse till de resterande företagen som ännu inte svarat, inkom de sista svaren redan dagen efter påminnelsen. Att alla svarade så snabbt är unikt och visar på ett stort intresse att få fortsätta att vara med i projektet. 

Läs mer om hur viktigt det är att ta tillvara på forskningsresultaten via länken till höger.

Jonas Gabrielsson

 

Projektet är beviljat av Tillväxtverket och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden samt medfinansieras av Region Halland.